มานุษยวิทยากายภาพในประเทศไทย

รวบรวมข้อมูลด้านมานุษยวิทยากายภาพของคนในอดีต ที่นักมานุษยวิทยากายภาพ แพทย์ นักโบราณคดี รวมถึงนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์ที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย และตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ

ฟันและสุขภาพช่องปากของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว อ.ห้วยขุนราม จ.ลพบุรี

ชื่อเรื่อง
ฟันและสุขภาพช่องปากของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว อ.ห้วยขุนราม จ.ลพบุรี
ผู้แต่ง
ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล
เขียนเมื่อ
หัวเรื่อง

ผู้เขียนได้เก็บข้อมูลและศึกษาฟันและสุขภาพช่องปากคนก่อนประวัติศาสตร์จากตัวอย่างโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปแปลความเรื่องประชากร สร้างภาพและความเข้าใจในเรื่องราวของคน ชีวิตความเป็นอยู่ สังคม-วัฒนธรรมบางประการของคนในชุมชนโบราณบ้านโป่งมะนาว ชุมชนตัวแทนชุมชนหนึ่งในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันออก

เอกสารฉบับเต็ม
ไฟล์ขนาดไฟล์จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
Teeth_PMN14.67 MB9