มานุษยวิทยากายภาพในประเทศไทย

รวบรวมข้อมูลด้านมานุษยวิทยากายภาพของคนในอดีต ที่นักมานุษยวิทยากายภาพ แพทย์ นักโบราณคดี รวมถึงนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์ที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย และตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ

เอกสารเผยแพร่

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

การประเมินส่วนสูงคนไทยในปัจจุบัน จากความยาวของกระดูกยาว

ผู้แต่ง : นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์, อารยา เสงี่ยมพงษ์, ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล, สรรใจ แสงวิเชียร, นฤพล หวังธงชัยเจริญ

เขียนเมื่อ : 1 มิ.ย. 2553

การศึกษาโครงกระดูกมนุษย์ด้วยตาเปล่า (Gross analysis)

ผู้แต่ง : Tanongsak Lerdpipatworakul

เขียนเมื่อ :