มานุษยวิทยากายภาพในประเทศไทย

รวบรวมข้อมูลด้านมานุษยวิทยากายภาพของคนในอดีต ที่นักมานุษยวิทยากายภาพ แพทย์ นักโบราณคดี รวมถึงนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์ที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย และตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ

ข้อมูลกระดูก

แหล่งโบราณคดี : บ้านโป่งมะนาว

 • รหัสข้อมูล : PMN_TP1_B1
 • ภาค : ภาคกลาง
 • จังหวัด : ลพบุรี
 • ลุ่มน้ำ : ป่าสัก
 • เพศ : Male

แหล่งโบราณคดี : โคกพนมดี

 • รหัสข้อมูล : KPD_1985_B1
 • ภาค : ภาคตะวันออก
 • จังหวัด : ชลบุรี
 • ลุ่มน้ำ : บางปะกง
 • เพศ : ?

แหล่งโบราณคดี : บ้านเก่า

 • รหัสข้อมูล : BK_1960_BK.I_B1
 • ภาค : ภาคตะวันตก
 • จังหวัด : กาญจนบุรี
 • ลุ่มน้ำ : แควน้อย
 • เพศ : ?

เอกสารวิชาการและเอกสารเผยแพร่