มานุษยวิทยากายภาพในประเทศไทย

รวบรวมข้อมูลด้านมานุษยวิทยากายภาพของคนในอดีต ที่นักมานุษยวิทยากายภาพ แพทย์ นักโบราณคดี รวมถึงนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์ที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย และตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ

แหล่งโบราณคดี : โคกพนมดี

รหัสข้อมูล : KPD_1985_B1

รหัสข้อมูล
KPD_1985_B1
หมายเลขหลุมฝังศพ
1
หมายเลขโครงกระดูก
1
หมายเลขตัวอย่าง
หลุมขุดค้น
แหล่งโบราณคดี
โคกพนมดี
ภาค
ภาคตะวันออก
จังหวัด
ชลบุรี
ลุ่มน้ำ
บางปะกง
โครงการ
โครงการศึกษาเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์บริเวณลุ่มแม่น้ำบางปะกงตอนล่าง
เพศ
?
วัย/อายุ
Child, 9 yrs.
สภาพโครงกระดูก

โครงกระดูกไม่สมบูรณ์ ส่วนกะโหลกศีรษะบนชำรุดแตกหัก ส่วนกระดูกใต้กะโหลกศีรษะพบเฉพาะบางส่วนของกระดูกโครงสร้างแกนกลางลำตัวกับชิ้นส่วนก้านกระดูกยาวบางส่วนเท่านั้น

ผู้วิเคราะห์
แนนซี่ จี. เทย์เลส
สถาบัน
มหาวิทยาลัยโอทาโก
แหล่งที่มาข้อมูล
วันที่วิเคราะห์

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ