มานุษยวิทยากายภาพในประเทศไทย

รวบรวมข้อมูลด้านมานุษยวิทยากายภาพของคนในอดีต ที่นักมานุษยวิทยากายภาพ แพทย์ นักโบราณคดี รวมถึงนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์ที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย และตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ

ข้อมูลกระดูก

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

แหล่งโบราณคดี : โนนนกทา

จังหวัด : ขอนแก่น

แหล่งโบราณคดี : เมืองเสมา

จังหวัด : นครราชสีมา

แหล่งโบราณคดี : บ้านเก่า

จังหวัด : กาญจนบุรี

แหล่งโบราณคดี : โคกพนมดี

จังหวัด : ชลบุรี