มานุษยวิทยากายภาพในประเทศไทย

รวบรวมข้อมูลด้านมานุษยวิทยากายภาพของคนในอดีต ที่นักมานุษยวิทยากายภาพ แพทย์ นักโบราณคดี รวมถึงนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์ที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย และตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ

เอกสารวิชาการ

แสดง 1 ถึง 10 จาก 50 ผลลัพธ์

การจำแนกเพศจากกระดูกหน้าแข้งและกระดูกปลายแขนในโครงกระดูกของคนไทย

ผู้แต่ง : ชุติมา เสริมดวงประทีป

ประเภทเอกสารวิชาการ : วิทยานิพนธ์

ปี : 2013

การประเมินส่วนสูงคนไทยในปัจจุบัน จากความยาวของกระดูกยาว

ผู้แต่ง : นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์, อารยา เสงี่ยมพงษ์, ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล, สรรใจ แสงวิเชียร, นฤพล หวังธงชัยเจริญ

ประเภทเอกสารวิชาการ : บทความ

ปี : 2012

NON NOK THA: THE HUMAN SKELETAL REMAINS FROM THE 1966 EXCAVATIONS AT NON NOK THA, NORTHEASTERN THAILAND

ผู้แต่ง : ไมเคิล ปีทรูซิวสกี

ประเภทเอกสารวิชาการ : รายงานวิจัย

ปี : 1974

ARCHAEOLOGICAL EXCAVATION IN THAILAND VOLUME II BAN KAO NEOLITHIC CEMETERIES IN THE KANCHANABURI PROVINCE PART TWO: THE PREHISTORIC THAI SKELETONS

ผู้แต่ง : สุด แสงวิเชียร

ประเภทเอกสารวิชาการ : รายงานวิจัย

ปี : 1967

BAN CHIANG, A PREHISTORIC VILLAGE SITE IN NORTHEAST THAILAND

ผู้แต่ง : ไมเคิล ปิทรูซิวสกี

ประเภทเอกสารวิชาการ : รายงานวิจัย

ปี : 2002

THE EXCAVATION OF KHOK PHANOM DI A PREHISTORIC SITE IN CENTRAL THAILAND VOLUME V: THE PEOPLE

ผู้แต่ง : แนนซี จี เทย์เลส

ประเภทเอกสารวิชาการ : รายงานวิจัย

ปี : 1999

ORIGINS AND BIOLOGICAL AFFINITIES OF THE MODERN THAI POPULATION: AN OSTEOLOGICAL PERSPECTIVE

ผู้แต่ง : สุภาพร นาคบัลลังก์

ประเภทเอกสารวิชาการ : วิทยานิพนธ์

ปี : 1994

THE HUMAN SKELETAL REMAINS FROM BAN NA DI: PATTERNS OF BIRTH, HEALTH AND DEATH IN PREHISTORIC NORTHEAST THAILAND

ผู้แต่ง : วรชัย วิริยารมภ์

ประเภทเอกสารวิชาการ : วิทยานิพนธ์

ปี : 1984

กะโหลกคนไทย (การศึกษาทางมานุษยวิทยากายภาพ)

ผู้แต่ง : สรรใจ แสงวิเชียร

ประเภทเอกสารวิชาการ : วิทยานิพนธ์

ปี : 1971