มานุษยวิทยากายภาพในประเทศไทย

รวบรวมข้อมูลด้านมานุษยวิทยากายภาพของคนในอดีต ที่นักมานุษยวิทยากายภาพ แพทย์ นักโบราณคดี รวมถึงนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์ที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย และตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานด้านมานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้วัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งคือ รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลที่มีคุณค่าทางวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมเนื้อหาด้านมานุษยวิทยาทุกแขนง ในปี 2553 ศูนย์จึงได้เริ่มจัดทำและเผยแพร่ฐานข้อมูลมานุษยวิทยากายภาพ โดยมีเป้าประสงค์หลักเพื่อรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลด้านมานุษยวิทยากายภาพของคนในอดีต ที่ได้จากการศึกษาโครงกระดูกมนุษย์ที่พบจากแหล่งโบราณคดีต่างๆ ในประเทศไทย โดยนักมานุษยวิทยากายภาพ แพทย์ นักโบราณคดี รวมถึงนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง แล้วเผยแพร่ในรูปแบบฐานข้อมมูลดิจิทัล ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ สำหรับเป็นแหล่งข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจ ทั้งนักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากจะเพื่อประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการมานุษยวิทยากายภาพแล้ว ยังจะทำให้สังคมในวงกว้างรับรู้ถึงข้อมูลและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ในอดีตอีกด้วย

นโยบายการใช้งาน

การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ใหม่ เนื่องจากการทำฐานข้อมูลออนไลน์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(ศมส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านมานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแก่สาธารณะ ดังนั้นความรู้หรือข้อมูลต่างๆ ที่ผลิตโดย ศมส. สมควรแก่การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และนำไปใช้ต่อให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ยินดีเป็นอย่างยิ่งหากมีผู้ใช้ข้อมูลของเรา ทั้งการนำข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ของเราไปเผยแพร่ ทั้งข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ภาพถ่าย แต่การนำข้อมูลไปใช้ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

  • ไม่ดัดแปลงแก้ไขเนื้อหาหรือข้อความใดๆ จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลมานุษยวิทยากายภาพในประเทศไทย
  • ต้องให้เครดิตหรืออ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกชนิดที่นำไปเผยแพร่ว่ามาจากเว็บไซต์ฐานข้อมูลมานุษยวิทยากายภาพในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  • ห้ามใช้ข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลมานุษยวิทยากายภาพในประเทศไทย เพื่อการพาณิชย์
  • ฐานข้อมูลมานุษยวิทยากายภาพในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
  • ข้อมูลบางประเภทที่ฐานข้อมูลมานุษยวิทยากายภาพในประเทศไทย ได้ขออนุญาตนำมาใช้จากแหล่งข้อมูลอื่น ได้แก่ ภาพถ่ายที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของ ศมส. การดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำไปใช้โดยวัตถุประสงค์อื่น ผู้ใช้ข้อมูลต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเจ้าของลิขสิทธิ์ หากมีคำถาม กรุณาติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170
   โทร. 02-880-9429 ต่อ 3833
   อีเมล์ : database@sac.or.th