มานุษยวิทยากายภาพในประเทศไทย

รวบรวมข้อมูลด้านมานุษยวิทยากายภาพของคนในอดีต ที่นักมานุษยวิทยากายภาพ แพทย์ นักโบราณคดี รวมถึงนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์ที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย และตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ

แหล่งโบราณคดี : บ้านเก่า

รหัสข้อมูล : BK_1960_BK.I_B1

รหัสข้อมูล
BK_1960_BK.I_B1
หมายเลขหลุมฝังศพ
1
หมายเลขโครงกระดูก
A, 1
หมายเลขตัวอย่าง
หลุมขุดค้น
BK.I
แหล่งโบราณคดี
บ้านเก่า
ภาค
ภาคตะวันตก
จังหวัด
กาญจนบุรี
ลุ่มน้ำ
แควน้อย
โครงการ
โครงการความร่วมมือทางโบราณคดีระหว่างไทย - เดนมาร์ก พ.ศ. 2503-2505 (The Thai - Danish Prehistoric Expedition 1960-1962)
เพศ
?
วัย/อายุ
Adult
สภาพโครงกระดูก

โครงกระดูกสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ วัดความสูงจากความยาวรวมของโครงกระดูกในหลุมฝังศพได้ประมาณ 172 เซนติเมตร

ร่องรอยผิดปกติที่พบบนกระดูก

1. ร่องรอยการสึกหรือการขัดฟันบริเวณเคลือบฟันตัดซี่ที่ 2 ด้านซ้ายของกระดูกขากรรไกรบน

2. ร่องรอยการแตกบริเวณลำตัวกระดูกสันหลังช่วงเอวชิ้นที่ 1 (L1)

ผู้วิเคราะห์
สุด แสงวิเชียร, เพทาย ศิริการุณ และ เจ.บี. ยอร์เกนเซ่น
สถาบัน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันมานุษยวิทยากายภาพ มหาวิทยาลัยโคเปนฮาเกน ประเทศเดนมาร์ก
แหล่งที่มาข้อมูล
วันที่วิเคราะห์

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ