มานุษยวิทยากายภาพในประเทศไทย

รวบรวมข้อมูลด้านมานุษยวิทยากายภาพของคนในอดีต ที่นักมานุษยวิทยากายภาพ แพทย์ นักโบราณคดี รวมถึงนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์ที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย และตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ

แหล่งโบราณคดี : บ้านโป่งมะนาว

รหัสข้อมูล : PMN_TP1_B1

รหัสข้อมูล
PMN_TP1_B1
หมายเลขหลุมฝังศพ
1
หมายเลขโครงกระดูก
หมายเลขตัวอย่าง
หลุมขุดค้น
TP1
แหล่งโบราณคดี
บ้านโป่งมะนาว
ภาค
ภาคกลาง
จังหวัด
ลพบุรี
ลุ่มน้ำ
ป่าสัก
โครงการ
เพศ
Male
วัย/อายุ
Young adult
สภาพโครงกระดูก

ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนของกระดูกขาท่อนล่างลงไปถึงกระดูกนิ้วเท้าของทั้ง 2 ข้าง สภาพกระดูกไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะส่วนปลายบนและล่างของกระดูกที่แตกหักออก

ผู้วิเคราะห์
ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล
สถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
แหล่งที่มาข้อมูล
ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล. "การศึกษาโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์จากแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี." วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
วันที่วิเคราะห์

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ