มานุษยวิทยากายภาพในประเทศไทย

รวบรวมข้อมูลด้านมานุษยวิทยากายภาพของคนในอดีต ที่นักมานุษยวิทยากายภาพ แพทย์ นักโบราณคดี รวมถึงนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์ที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย และตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ

HILL OF PROSPERITY: EXCAVATIONS AT KHOK CHAROEN, THAILAND A BURIAL SITE AT THE STONE-METAL JUNCTION

ชื่อเรื่อง
HILL OF PROSPERITY: EXCAVATIONS AT KHOK CHAROEN, THAILAND A BURIAL SITE AT THE STONE-METAL JUNCTION
ผู้แต่ง
เฮลมุท ลูฟ-วิสโสวา, จอหน์ ครอกเกอร์ (บรรณาธิการ)
ประเภทเอกสารวิชาการ
รายงานวิจัย
ภาษา
อังกฤษ
ตำแหน่งของเอกสาร
ปี
2017
วันที่
เผยแพร่
สำนักพิมพ์ BAR (British Archaeological Reports) ออกฟอร์ด
หัวเรื่อง
บทคัดย่อ

รายงานวิจัยเสนอผลการขุดค้น การวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์เบื้องต้น รูปแบบพิธีกรรมการฝังศพ การวิเคราะห์โบราณวัตถุทั้งภาชนะดินเผา เครื่องประดับประเภทต่าง ๆ ฯลฯ และลำดับพัฒนาการทางวัฒนธรรมจากข้อมูลการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีโคกเจริญ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในโครงการความร่วมมือในการศึกษาทางโบราณคดีระหว่างกรมศิลปากร ประเทศไทย และสหราชอาณาจักร (Thai-British Archaeological Expedition) เมื่อ พ.ศ. 2509-2513

ผลการขุดค้นอย่างต่อเนื่อง 4 ปี ได้พบหลักฐานหลุมฝังศพรวมจำนวน 74 หลุมฝังศพ กำหนดอายุประมาณ 3,000 ปีมาแล้ว ในช่วงปลายของสมัยหินใหม่ต่อเนื่องถึงระยะแรกเริ่มของสมัยสำริด ทั้งนี้สามารถจัดลำดับการซ้อนทับของหลุมฝังศพแบบนอนหงายเหยียดยาว ออกเป็น 3 ระยะหลักด้วยกัน โดย 1) ระยะแรกเป็นกลุ่มหลุมฝังศพจำนวน 4 หลุมฝังศพที่ฝังอยู่บนชั้นหินดาน ที่พบจากการขุดค้นใน พ.ศ. 2511 (KCIII) 2) เริ่มพบหลักฐานการฝังศพหนาแน่นขึ้น จากการขุดค้นทั้งใน พ.ศ. 2511 (KCIII) และ พ.ศ. 2509/2513 (KCIV) และ 3) กลุ่มหลุมฝังศพที่พบจากการขุดค้นใน พ.ศ. 2510 (KCII) ที่น่าจะเข้ามาใช้พื้นที่แหล่งเพื่อฝังศพอีกครั้งหลังพื้นที่ถูกทิ้งร้างการใช้งานไประยะหนึ่ง

หลักฐานโครงกระดูกมนุษย์ที่พบได้รับการวิเคราะห์เบื้องต้นในบางส่วน โดยโครงกระดูกที่พบจากการขุดค้น พ.ศ. 2511 (KCIII) ได้รับการวิเคราะห์โดยศาสตราจารย์ นพ.สุด แสงวิเชียร และคณะทำงานของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ส่วนกลุ่มโครงกระดูกที่เหลือเนื่องด้วยสภาพไม่สมบูรณ์พอจึงไม่มีผลการวิเคราะห์ หรือมีผลการประเมินค่าอายุเมื่อตายในบางโครงเท่านั้นที่สามารถศึกษาได้