มานุษยวิทยากายภาพในประเทศไทย

รวบรวมข้อมูลด้านมานุษยวิทยากายภาพของคนในอดีต ที่นักมานุษยวิทยากายภาพ แพทย์ นักโบราณคดี รวมถึงนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์ที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย และตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ

การศึกษาโครงกระดูกมนุษย์ด้วยตาเปล่า (Gross analysis)

ชื่อเรื่อง
การศึกษาโครงกระดูกมนุษย์ด้วยตาเปล่า (Gross analysis)
ผู้แต่ง
Tanongsak Lerdpipatworakul
เขียนเมื่อ
หัวเรื่อง

วิธีการศึกษาโครงกระดูกมนุษย์ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการศึกษาทางมหกายวิภาคศาสตร์และมานุษยวิทยากายภาพ ที่ผ่านการทดสอบและได้รับการยอมรับ นั่นคือ การศึกษาด้วยตาเปล่า (Gross analysis) เนื่องจากเป็นวิธีที่ปลอดภัยต่อกระดูก ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องใช้เครื่องมือมาก

เอกสารฉบับเต็ม
ไฟล์ขนาดไฟล์จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
GrossAnalysis1.48 MB14