มานุษยวิทยากายภาพในประเทศไทย

รวบรวมข้อมูลด้านมานุษยวิทยากายภาพของคนในอดีต ที่นักมานุษยวิทยากายภาพ แพทย์ นักโบราณคดี รวมถึงนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์ที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย และตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ

ค้นหา

แสดง 1 ถึง 10 จาก 352 ผลลัพธ์

แหล่งโบราณคดี : บ้านโป่งมะนาว

รหัสข้อมูล : PMN_TP1_B1

จังหวัด : ลพบุรี

เพศ : Male

แหล่งโบราณคดี : บ้านโป่งมะนาว

รหัสข้อมูล : PMN_TP1_B2

จังหวัด : ลพบุรี

เพศ : Male

แหล่งโบราณคดี : บ้านโป่งมะนาว

รหัสข้อมูล : PMN_TP1_B4

จังหวัด : ลพบุรี

เพศ : Male

แหล่งโบราณคดี : บ้านโป่งมะนาว

รหัสข้อมูล : PMN_TP1_B5

จังหวัด : ลพบุรี

เพศ : Male

แหล่งโบราณคดี : บ้านโป่งมะนาว

รหัสข้อมูล : PMN_TP1_B7

จังหวัด : ลพบุรี

เพศ : Male

แหล่งโบราณคดี : บ้านโป่งมะนาว

รหัสข้อมูล : PMN_TP1_B8

จังหวัด : ลพบุรี

เพศ : Male

แหล่งโบราณคดี : บ้านโป่งมะนาว

รหัสข้อมูล : PMN_TP1_B9

จังหวัด : ลพบุรี

เพศ : Female

แหล่งโบราณคดี : บ้านโป่งมะนาว

รหัสข้อมูล : PMN_TP1_B10

จังหวัด : ลพบุรี

เพศ : Female

แหล่งโบราณคดี : บ้านโป่งมะนาว

รหัสข้อมูล : PMN_TP1_B9A

จังหวัด : ลพบุรี

เพศ : Male

แหล่งโบราณคดี : บ้านโป่งมะนาว

รหัสข้อมูล : PMN_TP1_B11

จังหวัด : ลพบุรี

เพศ : Male